Výbor UPS Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vyhlasuje výberové konanie na:

1. na ťažbu drevnej hmoty v lokalite Háj – Breh k. ú. Dovalovo

2. na štiepkovanie plevelných krovín, haluziny v lokalite Breh k.ú. Dovalovo a v lokalite Stará dolina k.ú. Kráľova Lehota

3. na odber drevnej hmoty z lokality Nová dolina k. ú. Kráľova Lehota  a z lokality Michalovo k. ú. Liptovská Porúbka

Termín prihlásenia sa do výberového konania a podania  ponúk je do 24.9.2015 do 24,00hod. Svoje ponuky zasielajte na horeuvedenú adresu s označením“ výberové konanie, neotvárať“.

Kontakt: 0905 481 722