Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Breh v objeme cca  127 m3, v Starej doline – Nová dolina v objeme cca 131 m3 a na Letisku v objeme  148 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna na uvedených skladoch. Cenové ponuky prosíme doručiť do štvrtka 15.12.2016 do 16,00 hod. do kancelárie UPS v zatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“.

Ďalej oznamujeme záujemcov o povolenky  na výrub vianočných stromkov, že tieto sa vypisujú v kancelárii UPS každý deň a v stredu od 17,00 hod do 18,00 hod.  Cena jedného vianočného stromku je 4,00 €.

Výbor UPS Dovalovo.