Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Michalovo – sklad Havrania v objeme cca 300 m3.  Cenové ponuky je potrebné doručiť do kancelárie UPS, prípadne do poštovej schránky do utorka 23.5.2017 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať!“.

Bližšie informácie na čísle telefónu 0905 481 722 – predseda UPS.

Výbor UPS