Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vyhlasuje výberové konanie na odber  cca 241 m3 drevnej hmoty v lokalite Háj a lokalite Breh k. ú. Dovalovo.

Obhliadka drevnej hmoty ponúknutej na odber je 2.11.2015 o 10.00 hod. v lokalite Háj k.ú. Dovalovo   a    2.11. 2015 o 11.00 hod. v lokalite  Breh k. ú. Dovalovo.

Potencionálni uchádzači môžu svoje ponuky zasielať do 3.11.2015 do 16.00hod. na horeuvedenú adresu  s poznámkou „Výberové konanie“ neotvárať. Kontakt: 0905 481 722 , predseda UPS.