Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina sklad Sviniarčisko. Gelba č. 1 v objeme 76,13 m3, gelba č. 2 v objeme  190,76 m3. Sklad na Prieslope v celkovom objeme 250,33 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do štvrtka 31.10.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“ do kancelárie UPS , prípadne do schránky UPS.

Bližšie informácie na telef. čísle: 0905 481 722.

Výbor UPS