Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Dovalovo-Háj v objeme cca 232 m3, lokalita Stará dolina – sklad Letisko gelba č.1 – cca  71 m3, č.2-120 m3,  č.3 – 63 m3, č.4- 38 m3, sklad Sviniarčisko gelba č.5- 68m3,  č.6-19 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna na odbernom mieste.

Záujemcovia o túto drevnú hmotu môžu svoje cenové ponuky predložiť do piatka 7.10.2016 do 16,00 hod. do kancelárie UPS , alebo do poštovej schránky v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie –  neotvárať“. Kontakt v prípade potreby 0905 481 722 – predseda UPS.