UPS Dovalovo , Dovalovo 274,033 01 Liptovský Hrádok

vyhlasuje v zmysle článku III., ods. 14 platných stanov výberové konanie na prenájom poľnohospodárskej  pôdy na nižšie uvedené nehnuteľnosti:

  • trvalé trávne porasty o celkovej rozlohe cca 136 hektárov nachádzajúcich sa v katastri obce Dovalovo
  • ornú pôdu o rozlohe cca 24 hektárov, nachádzajúcu sa v katastri obce Dovalovo
  • trvalé trávne porasty o celkovej rozlohe cca 3 hektáre nachádzajúce sa v katastri obce Liptovská Porúbka
  • trvalé trávne porasty o celkovej rozlohe cca 3,2  hektára  nachádzajúce sa v katastri obce Kráľova Lehota

Viac informácií a návrh zmluvy v priloženom dokumente nižšie.

Dokumenty

File Description File size
pdf Výberové konanie na prenájom pozemkov 157 KB
pdf Informácie Informácie k výberovému konaniu
138 KB