Vážení spolupodielnici .

Určite ste mnohí z Vás zaregistrovali na stránke UPS výzvu na uskutočnenie výberového konania na prenájom poľnohospodárskych pozemkov, ktoré boli do 30. 9.2021 v prenájme Roľníckeho družstva v Dovalove. Považujeme preto za potrebné vysvetliť Vám dôvody, ktoré predchádzali takémuto rozhodnutiu členiek výboru.

 V samotnom úvode by som však chcela všetkým vlastníkom priblížiť situáciu v UPS týkajúcu sa vzťahov výboru a členov dozornej rady. Iste viete, že po všetkých peripetiách ohľadom volieb , výbor pracoval od posledných volieb v počte 4. Vo februári 2021 však zomrel člen výboru p. Branislav Stánok, a tak vo výbore UPS pracovali iba tri ženy, z toho 2 riadne zamestnané. V dozornej rade zostali taktiež iba dvaja členovia, nakoľko sa p. predsedníčka RD Dovalovo, ako tretia členka DR, vzdala svojej funkcie. Napriek tomu všetko prebiehalo v súlade so Stanovami UPS, vyťažená drevná hmota sa predávala na základe výberových konaní, ťažobné skupiny boli zazmluvnené, tak, ako bolo sľúbené, vyhľadávali sa dedičia, začalo sa s postupným vysporiadaním majetkov, ktoré sú neprededené a sú v správe SPF. Trvalo to však len do 15.7.2021. V tento deň sa prehnala Slovenskom víchrica a aj náš urbár postihla kalamita. Padlo nám cca 30 000 m3 v Starej doline a v Dovalove – v Háji. Členky výboru aj v spolupráci s členmi DR p. Surovčekom a p. Ing. Gašperíkom začali s riešením situácie. Začali sa formou výberového konania vyhľadávať ďalšie pracovné skupiny na spracovanie kalamity. Boli oslovení odberatelia drevnej hmoty, s ktorými sme mali dobré skúsenosti s odberom drevnej hmoty. Podmienkou však bolo zloženie zábezpeky vo výške 100 000,- eur. Požiadavke vyhovela firma BALUX, ktorá aj v predchádzajúcich výberových konaniach vo väčšine prípadov ponúkala najvyššie ceny za drevnú hmotu. Medzitým sa telefonicky kontaktoval p. J. Jurčo st., ktorý nás, členky výboru označil za tri sprosté ženy, ktoré nemajú žiadne skúsenosti so spracovaním kalamity a poukázal na to, že on už koncepciu spracovania má. Výbor však nereflektoval na jeho ponuku a začal so spracovaním kalamity po vlastnej línii. Práce v hore sa rozbehli a drevo sa predávalo na základe cenníkov firmy Rettenmeier. Zmena ceny sa odrážala v dodatkoch k Zmluve na odber dreva.

 Problémy v urbáre začali nomináciou p .J. Jurča st. do funkcie člena dozornej rady za RD Dovalovo – zmena zápisu na Lesnom úrade bola vykonaná 28.9.2021. 13.10.2021 bola zo strany členov dozornej rady p. Surovčeka a p. J. Jurču vykonaná kontrola. 20.10.2021 výbor obdržal správu p. J. Jurču, ktorý žiadal na základe svojich zistení okrem iného aj pozastavenie ťažby a predaja drevnej hmoty.

 (V tom období som mala ako tajomníčka preštudované všetky archívne zápisnice od roku 1993 po rok 2013. Verte, bolo to zaujímavé čítanie a bolo to o to zaujímavejšie, že o mnohých veciach sa vlastníci nikdy nedozvedeli. Zamerala som sa na odber drevnej hmoty práve p. Jurčom v čase, keď bol sám predsedom alebo podpredsedom UPS ,na výberové konania, na meranie drevnej hmoty, odvoz a samotné ceny. Všetko je to spracované v dvoch správach, ktoré som zaslala p. Ing.Gašperíkovi, ale aj štatutárom. Kto by mal záujem, môžem poskytnúť.)

Na správu p. Jurču reagoval výbor 8.11.2021 dôvodovou správou, v ktorej na základe podkladov vyvrátil všetky jeho tvrdenia, nakoľko boli klamlivé a zavádzajúce, obsahovali ničím nepodložené argumenty. Na túto správu zareagoval aj ďalší člen dozornej rady p. Ing. Gašperík, ktorý nesúhlasil s p. Jurčom a na základe overených faktov sa priklonil na stranu členiek výboru. A tu začína kolotoč osočovania, vyhrážok a obviňovania nielen členiek výboru, ale aj p. Gašperíka. Uvediem pár príkladov: členky výboru boli obvinené z falšovania dokladov len na základe toho, že si p. Jurčo pomýlil dátum vystavenia podkladov k fakturácii od ťažobnej skupiny s dátumom uzavretia živnosti, mýlil si lesné celky, nerozlíšil ceny ťažby v jednotlivých lokalitách, poukazoval na vzniknutú stratu pri dodatku k zmluve, kde je uvedená podľa neho cena 80,- eur/m3, v skutočnosti bola fakturácia podľa dodatku 3 na 88,-eur/m3 – čiže k žiadnej strate nedošlo. Na verejnosť dával informácie o strate urbáru vo výške 155 000.- eur ( skutočnosť je zisk cca 500 000,-eur)

Na základe týchto informácií dňa 29.12.2021 p. Ing. Gašperík po dohode s členkami výboru vykonal čiastkovú kontrolu dokumentov (stav pokladne, účtu UPS, zmluvy, faktúry, BOZP, poistenia áut, korešpondencia s RD+ sporné parcely, záznamy z fotopascí ….) a 30.12.2021 výboru zaslal správu z kontroly, v ktorej konštatoval, že nezistil žiadne pochybenia výboru. Ostatní členovia DR však emailom zo dňa 2.1.2022 „ protestovali “proti tejto kontrole , označili ju za účelovú a povrchnú.

P. Jurčo a p. Surovček vydávajú zákazy ťažby, predaja dreva a štiepky, čo podmieňujú požiadavkou prefotenia všetkých materiálov súvisiacich so zmluvami na ťažbu a odber dreva a dodatkami, faktúrami za ťažbu , predaj dreva, predaj palivového dreva, štiepky a výkazu ziskov a strát – všetky doklady od júla2021. Pri objeme prác, ktoré v našom urbáre prebiehajú, to členky výboru odmietajú, nakoľko ide o niekoľko tisíc kópií, čo považujú za zbytočne vynaložený čas i finančné prostriedky UPS. Zákazy spôsobujú zbytočné problémy . Jedným z nich bolo vykonanie koncoročnej inventúry dreva , ktoré zostalo ku koncu roku na skladoch. Výbor požiadal na základe tohto oboch členov o usmernenie, ako vykonať inventúru. Vyjadril sa iba p. Jurčo listom osočujúcim predsedníčku. V ňom ju obvinil, že nepodpísaním nájomnej zmluvy s nájomcom si spláca auto, ktoré jej údajne daroval. P. Jurčo prehlasuje, že sa nedostane k dokladom, čo opäť nie je pravda. Obaja členovia DR sa dožadovali kontroly. Tá bola výborom zozganizovaná dňa 7.1.2022 presne podľa ich požiadaviek. Prítomní boli: členky výboru, členovia dozornej rady ( p. Surovček sa bez ospravedlnenia nezúčastnil), štatutári, tri nezávislé členky UPS – z toho 2 ekonómky, keďže sa mal kontrolovať ekonomický rok. Na začiatku sa tohto stretnutia zúčastnil aj spomínaný nájomca, ktorý upozornil p. Jurču na šírenie klamlivých údajov. Prítomným boli k nahliadnutiu poskytnuté všetky nájomné zmluvy, ktoré má uvedený nájomca riadne s UPS uzavreté od roku 2018.

 Reakcia p. Jurču bola taká, že išlo o jeho úvahu.

Napriek tomu, že boli splnené všetky požiadavky, p. Jurčo kontrolu vykonať odmietol.

Obidvaja členovia dozornej rady boli prizvaní po dohode k vývozu dreva , ani jeden sa odvozu nezúčastnil. P. Jurčo spochybňoval prácu OLH pri vyznačovaní porastov. Opäť bol vyzvaný, aby sa vyznačovania zúčastnil, no bezúspešne. Obaja žiadajú zrušenie zmluvy s odberateľom s cieľom dať ju do riadneho právneho vzťahu, p. Ing. Gašperíkovi však bolo zaslané iba znenie zákona, ktorý sa nevzťahuje na urbár a doteraz nedodali právnu analýzu možných dôsledkov pri jednostrannom zrušení platnej zmluvy. P. Jurčo vytýka výboru, že na odber drevnej hmoty neprebehlo výberové konanie ( hoci prebehlo, o čom svedčia aj písomné odpovede jednotlivých oslovených) a tým pádom on sám považuje zmluvu na odber drevnej hmoty za neprávoplatnú.

Toto je iba stručné zhrnutie vystihujúce dianie v našom urbáre. Určite mi dáte za pravdu, že pracovať pod takým tlakom a súčasne spracovávať kalamitu, je veľmi náročné. Psychologická vojna však pretrváva a vyústila do písomného odstúpenia z postu členky výboru Ing. Cibulovej k 31.1.2022, ktorá už viac nedokáže čeliť vyhrážkam , osočovaniu, telefonátom a nakoľko je zamestnaná, nie je ochotná vzdať sa svojho zamestnania.

Ani jedna z nás nechce čeliť ďalším trestným oznámeniam. Preto sme sa rozhodli, že tak, ako to p. Jurčo požaduje, budeme postupovať v súlade so Stanovami UPS aj v prípade prenájmu poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve UPS.

Nájomná zmluva na prenájom pozemkov Roľníckemu družstvu Dovalovo skončila dňom 30.9.2021 a len stručne si Vás dovoľujem oboznámiť s korešpodenciou medzi RD a UPS.

Dňa 22.7.2021 výbor obdržal od RD Dovalovo návrh nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve UPS s požiadavkou, aby sa k predmetnému návrhu vyjadril do dvoch mesiacov – teda do 22.9. 2021. V prvom rade nás, ako členky výboru zarazilo navýšenie výmery. V pôvodnej zmluve išlo o prenájom 159.197 ha, v novom návrhu bola uvedená výmera 212,2117 ha. Z toho dôvodu sme pristúpili ku kontrole všetkých parciel uvedených v návrhu zmluvy na základe ortofotomáp. Zistili sme, že výmery nekorešpondujú so skutočným stavom a návrh sme listom zo 17.9.2021 odmietli. Taktiež sme nesúhlasili s výškou doterajšieho nájmu – 25 € a žiadali sme dorovnanie na úroveň ceny, ktorú platí RD rímsko-katolíckej cirkvi 38,- eur/ha.

11.10.2021 – teda už po uplynutí platnosti nájomnej zmluvy bolo výboru zo strany RD Dovalovo oznámené, že nakoľko bolo odmietnutie návrhu nájomnej zmluvy podpísané len predsedníčkou UPS, nebola dodržaná predpísaná písomná forma . Tým podľa názoru RD s odvolaním sa na zákon 504/2003 Z.z. vzniká nájomný vzťah na neurčitý čas.

13.10.2021 výbor zaslal odmietavé stanovisko k zmene platnosti zmluvy na neurčitý čas. Tiež poukázal na zákon 504/2003 Z.z. konkrétne §12 ods.4, podľa ktorého je užívateľ povinný pri návrhu nájomnej zmluvy poučiť vlastníka o forme a spôsobe odmietnutia návrhu. Návrh RD neobsahoval ani formu, ani spôsob odmietnutia. Taktiež bolo RD upozornené na to, že v návrhu nájomnej zmluvy sú aj parcely, ktoré má UPS v riadnom nájomnom vzťahu s inými subjektmi.

29.11.2021 bola zo strany RD Dovalovo zaslaná požiadavka špecifikácie konkrétnych sporných parciel a ich výmery pred spoločným navrhovaným stretnutím. Materiály boli zaslané .

10.12.2021 RD Dovalovo navrhlo stretnutie v dňoch 15.12. – 16.12.2021 za účasti členiek výboru, predsedu DR a Mgr. D. Hanka – p. farára ECAV

13.12.2021 výbor odpovedal na výzvu s tým, že plánované stretnutie by mohlo prebehnúť vzhľadom na zamestnanie členiek výboru len v časovom rozmedzí od 16,30 – 17,00 hod., čo v predvianočnom čase zasa nevyhovuje štatutárom. Predstavenstvu RD však bolo oznámené, že medzi výborom a štatutármi došlo k vzájomnému stretnutiu, ktorého obsahom bolo riešenie vzťahov UPS – RD. Obaja štatutári, spolu s výborom dospeli k názoru, že po všetkých peripetiách je potrebné rešpektovať zástupcu RD v dozornej rade p. Jurču, ktorý striktne požaduje od výboru výberové konania. Z toho dôvodu sa výbor rozhodol, že riešenie vzťahov je možné len v dvoch rovinách :

1./ Výberové konanie, pri ktorom výbor predloží výmery na základe vlastných podkladov

2./ Výbor je ochotný urobiť ústupok a rokovať o nájomnej zmluve s tým, že by dokázal rešpektovať aj pôvodnú cenu nájmu 25,-eur/ha – okrem zastavanej plochy ( kde RD navrhuje 435,- eur / ha), no len za podmienky, že RD vráti UPS lesné pozemky v Michalove, ktoré v roku 1995 neoprávnene nadobudlo chybným zápisom katastrálneho úradu ( neboli odčlenené pasienky od lesa)

– tento list bol zaslaný tak, aby si RD riešenie tejto problematiky zahrnulo do programu výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala 17.12.2021

20.12.2021 RD reagovalo na požiadavku s tým, že o tomto probléme môže rozhodnúť len výročná členská schôdza, na ktorej budú členovia RD fyzicky prítomní a predloženie predmetnej veci do jej programu podmieňuje Predstavenstvo RD podpísaním nájomnej zmluvy. Zároveň žiadali predloženie zoznamu potencionálnych vlastníkov lesných pozemkov v Michalove.

21.12.2021 výbor odpovedal Predstavenstvu RD v tom zmysle, že vzhľadom na pandemickú situáciu, k riadnej výročnej členskej schôdzi s fyzickou účasťou nemusí vôbec v roku 2022 dôjsť, nemá záruku , že po podpise nájomnej zmluvy výročná schôdza schváli navrátenie majetku a navrhol im riešiť to formou korešpodenčného hlasovania s tým, že pravdivo oboznámia všetkých členov RD s titulom nadobudnutia pozemkov. Výbor zároveň vzniesol požiadavku, aby RD v termíne do 31.12.2021 oznámilo, či sú ochotní zvolať schôdzu členov RD, na ktorej dajú hlasovať o prevode práv k pozemkom.

31.12.2021 – vedenie RD oznámilo výboru ,že problém ťahajúci sa desaťročia nebudú riešiť pod nátlakom zo strany UPS. Za pozitívny krok pokladajú prijatie uznesenia k predloženiu prevodu lesa na najbližšiu výročnú členskú schôdzu s fyzickou účasťou a očakávajú ústretové jednanie pri uzatvorení nájomnej zmluvy.

10.1. 2022 bola zaslaná na adresu p. predsedníčky, predstavenstva a členov RD posledná výzva pred výberovým konaním s otázkou, či neprehodnotili svoj postoj k návrhu výboru týkajúci sa navrátenia lesa. Uzavrel by sa tým desaťročia trvajúci spor , RD by získalo na prenájom poľnohospodárske pozemky za výhodných podmienok a tým aj príslušné dotácie.

17.1.2022 – RD reagovalo na poslednú výzvu podobne ako v predchádzajúcich odpovediach s citáciou platných Stanov. Tiež dalo do pozornosti, že väčšia časť zamestnancov RD sú členmi UPS, čo by malo presvedčiť ostatných členov UPS, aby schválili korešpodenčne nájomnú zmluvu. ( Na vysvetlenie uvádzam, že na RD pracuje spolu 20 zamestnancov, z čoho 7 sú vlastníci UPS . Spoločne disponujú 183 hlasmi, čo predstavuje 0,586% z celkového počtu hlasov)

Pre upresnenie : RD disponuje 3890 neoprávnenými hlasmi za les, čím výrazne ovplyvňuje pri hlasovaní rozhodnutia UPS. Určite sa mnohí z Vás , hlavne tí, ktorí ste sa osobne zúčastňovali Valných hromád, pamätáte na problémy pri hlasovaní. Na viacerých zhromaždeniach stačilo, že sa zástupca RD buď nezaregistroval, alebo pred hlasovaním odišiel, čím sa zhromaždenie stalo neuznášania schopné.

Práve preto sme chceli tento dlhoročný problém vyriešiť. Niekto možno povie, že nám ide o poškodenie RD, ktoré je v súčasnosti v nie dobrej situácii, no nie je to pravda.

 Išlo nám o to, aby medzi urbárom a RD zavládli ozaj korektné vzťahy založené na kompromisoch a ústupkoch z oboch strán. Žiaľ, nestalo sa tak a z toho dôvodu ani jedna členka výboru nepodpíše nájomnú zmluvu, ktorá nebude výhodná pre UPS.

Takže aj v tomto prípade platí že : „ Kde nie je vôľa, nie je ani cesta …“