Výberové konanie na odber drevnej hmoty

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Lipt. Porúbka -Michalovo v objeme cca 66 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna na odbernom mieste. Záujemcovia o túto drevnú hmotu môžu svoje cenové ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“ do utorka 13.9.2016 do  18,00 hod. do schránky UPS, alebo osobne odovzdať v kancelárii UPS v budove urbárneho domu s.č. 274.

Kontakt: 0905 481 722 – predseda UPS

Zasadnutie zhromaždenia.

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 24.septembra 2016 o 9,00 hodine vo veľkej zasadačke KD v Dovalove s prezentáciou od 7,30 hod. do 9,00 hod.