Výplata podielov

Vážení spolupodielnici,

Výbor UPS na svojom zasadnutí dňa 5.10.2020 rozhodol o schválenej výplate podielov zo zisku za rok 2012 a2019 v termíne do 31.10.2020. Vzhľadom na vzniknutú situáciu s pandémiou COVID 1 a po konzultácii s dozornou radou výbor rozhodol, že výplata podielov bude v tomto termíne len prostredníctvom účtov a v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch formou poštovej poukážky. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste v čo najväčšom počte doručili do schránky UPS, formou mailu prípadne SMS správou čísla účtov.

Výplata podielov v hotovosti sa v záujme ochrany zdravia Vás, ako aj nás, nebude realizovať !

Výbor UPS

Korešpodenčná valná hromada

Vážení spolupodielnici,

výbor UPS a Dozorná rada UPS si Vás dovoľujú oboznámiť s výsledkami korešpodenčnej valnej hromady, ktorá bola ukončená dňa 26.9.2020. Po sčítaní hlasov bola spísaná zápisnica a uznesenie, ktoré uverejňujeme na webovej stránke v plnom znení

Oznam

Vážení spoluobčania,

vzhľadom k tomu, že boli osadené zákazové dopravné značky na pozemky UPS Dovalovo, vstup je povolený len na základe písomnej povolenky, ktorú si môžete zakúpiť v kancelárii UPS.

V prípade, že si povolenku nezakúpite, bude ŠPZ Vášho auta odfotená a postúpená na riešenie Obvodným oddelením policajného zboru k ďalšiemu riešeniu.

Bližšie informácie o zakúpení povolenky je na telef. čísle 0905481722.

Výbor UPS Dovalovo

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite  Kráľova Lehota – Stará dolina  sklad Sviniarčisko. Gelba B1 cca 84 m3, gelba B2 cca 36 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do pondelka 10.2.2020 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“ do kancelárie UPS prípadne do poštovej schránky. Bližšie informácie na telef. čísle 0905 481 722.

Výbor UPS